Aksjefond

aksjefond

Hva er et aksjefond?

Om minst 80 prosent av kapitalen i et fond er plassert i aksjemarkedet, kalles det et aksjefond. Et aksjefond kan plassere sine midler i ulike investeringsuniverser. I tillegg har hvert univers forskjellige undergrupper. Kategoriseringen gjør det lettere å sammenligne lønnsomhet og risiko ved ulike fond og plasseringer.

Noen fond avgrenses relatert til geografi. Noen aksjefond er avgrenset til nasjonale områder. Dette kan være fond som spesialiserer seg på plasseringen i Norge, Europa eller i Norden. Andre grupperinger er bransjerelatert. Forvaltningsselskapet kan for eksempel plassere aksjer innen finans, teknologi eller helse.

Tidsaspekter for plasseringen er også et element som det må tas hensyn til. Hvor langt tidsperspektiv bør en aksje ha? Hovedregelen er at en avkastning er sikrere jo lenger tid den har på seg. Svingninger i markedet utjevnes ofte over tid. Derfor anbefaler de fleste eksperter at man har et langsiktig perspektiv når man  investerer i fond.

Norske og internasjonale aksjefond

Et fond klassifiseres ut fra hvor stor andel som er plassert i de ulike gruppene. Dersom et fond plasserer minimum 80 % av den totale forvaltningskapitalen i Norge, defineres det som et norsk fond. Tilsvarende vil 80 % som plasseres i nordiske aksjeselskaper, defineres som et nordisk fond. I tillegg har vi europeiske og globale fond med tilsvarende plasseringsregler. Det globale fondet må omfatte både USA, Japan og Europa.

Hvilken risiko er det å plassere kapital i aksjer?

Verdipapirer som pengemarkedsfond, kombinasjonsfond og andre former for verdipapirfond gir over tid som regel lavere avkastning enn aksjefond. Risikoanalysen vil være en avveining av hva som sikrer best avkastning i et kort og langsiktig perspektiv. Uansett vil risikoen være mindre om du plasserer pengene dine i aksjefond eller andre former for fond relatert til å spekulere direkte i aksjer som privatperson.

Dersom du har statsobligasjoner og andre rentebærende papirer, vil du ha en tryggere avkastning, men den vil ikke nødvendigvis være høyere. Den generelle renten i markedet vil avgjøre om du får høyere eller lavere rente på de ulike formene for investering.

Jo høyere risiko, jo større sjanser for god avkastning. Tilsvarende utsetter du deg for høyere risiko for tap. Forskning har imidlertid vist at over tid vil investeringer i aksjemarkedet gi deg høyere avkastning. Om du investerer i et aksjefond vil forskjellen utgjøre tre til fire prosent mer enn tilsvarende plasseringer i andre former for verdipapirer.

Spredning av risiko

Et kombinasjonsfond er en variant som forsøker å avveie hva som gir best mulig avkastning og høyest sikkerhet. Det blir da tatt en kalkulert risiko ved å plassere investeringskapital i aksjer opp mot den større sikkerheten som rentebærende verdipapirer gir.

Verdisvingninger og hyppighet

Avhengig av hva du har råd til å tape, vil et aksjefond som hovedregel gi høyest avkastning over tid. På den annen side vil du også kunne tape en god del av sparepengene dine. Aksjekursene stiger vanligvis som sagt når du har tid, tålmodighet og råd til å vente. På kort sikt vet vi allikevel at kursene kan svinge som sur melk i magen på en kattunge. Er du avhengig av å løse inn andelen din fordi du er avhengig av raske disponible midler, bør du heller foreta andre plasseringer.

market-riskMarkedsrisikoen

Aksjeverdien er avhengig av svingningene på markedet. I et turbulent marked kan verdien svinge mye både opp og ned. I tillegg til vil hyppigheten av disse svingningene variere sterkt. En japansk børsanalytiker som ble bedt om å beskrive hva han la i kort og lang sikt, skal ha sagt at: ”Lang sikt – 10 minutter”. Da er det lett å forstå at i et nervøst marked kan alt skje i løpet av minutter.

De som spekulerer i aksjer vet dette. Det er en av grunnene til at det kan være smart å sette sparepengene i aksjefond i stedet for å eksponere deg for aksjemarkedet som privatperson. Det er enklere for profesjonelle analytikere, meglere og pengeplasserere å følge med og foreta de rette disposisjonene. Det er (som regel) tryggere for deg.

Forvalterrisiko og andre former for risiko

Markedsrisikoen representerer den høyeste risikoen. Du skal også være oppmerksom på andre former for risiko. Utenom selve risikoen som markedet i seg selv utgjør, må en forvalter ta hensyn til så som selskapsrisiko, likviditetsrisiko, bransjerisiko, valuta – og forvalterrisiko. Et verdipapirfond som plasserer sparekapitalen din i ulike selskaper og markeder, er derfor et godt alternativ.